De Kerkenraad wordt gevormd door alle ambtsdragers.

Tot de kerntaken van de Kerkenraad behoren:

  • Het formuleren van het beleid en het vastleggen hiervan in een beleidsplan
  • Het coördineren van taken
  • Afstemming tussen de diverse ambtsgroepen

In de kerkenraad hebben zitting:

  • de Predikant
  • een ouderling, voorzitter
  • een ouderling, belast met het scribaat
  • tenminste één ouderling, belast met de zorg voor het pastoraat
  • tenminste één diaken
  • tenminste één kerkrentmeesters

Voorzitter:
Dhr. Henk Hofstra
e-mail: voorzitter@pgheeze.nl

Sriba
Mevrouw Arjon Rens
e-mail: scriba@pgheeze.nl.