De ambtsgroep dienst valt onder de diaconie. Ooit in het leven geroepen om de diaken/diakenen te ondersteunen bij alle taken. In de ambtsgroep zitten momenteel 5 dames, die met hulp van overige gemeenteleden met een diaconaal hart, veel van de activiteiten in onze gemeente organiseren.
Tja, en dan ga je eens nadenken wat er zoal in een jaar op het programma staat.
Iedere zondag staan er bloemen, met een pastorale gedachte, in onze kerk. Deze bloemen worden na de dienst bezorgd bij een gemeentelid.
Daarnaast worden er het hele jaar door bloemen bij gemeenteleden bezorgd. De ambtsgroep houdt daarbij rekening met verjaardagen van mensen die een mijlpaal bereiken, huwelijksjubilea, geboorte, het gedenken van een jaar na het sterven van een partner, afronden van de middelbare school, maar ook vele andere heugelijke feiten die een groet verdienen. Meestal wordt het bezorgen van de bloemen gecombineerd met een bezoek.

Na de zondagse kerkdienst wordt er, in samenwerking met de koster, gezorgd voor koffie/thee. Fijn om elkaar na de dienst te ontmoeten en te spreken.
De ambtsgroep zorgt er ook voor dat mensen, die zelf niet kunnen komen, opgehaald kunnen worden voor de kerkdienst (en andere activiteiten).
De koffie en thee staan ook iedere woensdag tijdens de inloop in het Protestants Gemeente Centrum klaar. De ene keer is het een klein clubje dat elkaar daar ontmoet en een praatje met elkaar maakt en de week erop zit er een grote kring om de tafels.

Twee keer per jaar wordt er door de ambtsgroep dienst een middag voor onze oudere gemeenteleden georganiseerd. Een zomermiddag en kerstmiddag. Met een liturgisch gedeelte olv dominee van Nie en daarna een vrijer gedeelte met een leuke activiteit. We zingen samen, er is tijd voor gesprek onder het genot van een hapje en drankje. Soms is er ook een lunch met elkaar.
Wat ook zeker genoemd moet worden is de jaarlijkse bloemengroet op palmpasen. De plantjes worden dan door de dames van ambtsgroep dienst en vele bereidwillige gemeenteleden naar de ouderen en zieken in onze kerkelijke gemeente gebracht. Een jarenoude traditie, die zeer gewaardeerd wordt!

De ambtsgroep dienst is de drijvende kracht achter de 2-jaarlijkse bazaar. Met hulp van vele gemeenteleden steeds een daverend succes.
Tenslotte, het bezoekwerk. Dominee van Nie gaat regelmatig bij gemeenteleden op bezoek. Ook de dames van ambtsgroep dienst leggen bezoekjes af. Jaren geleden hadden we contactavonden, georganiseerd door de diaconie, in de verschillende wijken. Door omstandigheden vinden deze niet meer plaats. Daarvoor in de plaats zijn er nu contactmomenten, gedragen door ds. Mirjam van Nie. Pastoraat en diaconie zijn daarbij nauw met elkaar verbonden.
Door aandacht te geven door middel van bovenstaande activiteiten, hopen wij veel mensen van onze gemeente te bereiken. Want ieder mens verdient het gezien te worden!
En een ieder die hieraan zijn/haar steentje wil bijdragen, is van harte welkom om de ambtsgroep te helpen.