1. Naamstelling
Stichting Protestantse Begraafplaats Heeze (SPBH)

2. RSIN nummer: 856530177
KVK-nummer: 76397327

3. Adresgegevens:
SPBH
F. Keizer (voorzitter)
e-mail: spbh@pgheeze.nl

4. Doelstelling:
Kerkelijke instelling (het beheren, besturen, administrateuren, financieel begroten, onderhouden en verzorgen, betreffende de begraafplaats van de Protestantse kerkgemeente in Heeze)

5. Beleidsplan:

A. De werkzaamheden
De stichting heeft de verplichting en het doel door middel van een gedegen organisatie, zowel op administratief als op financieel gebied, de continuïteit van de begraafplaats in al zijn facetten ( waaronder behoud huidige uitstraling, orde en netheid) voor de komende decennia te waarborgen en voorts al het geen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door
• het dagelijks beheer van de begraafplaats (zowel bestuurlijk, als onderhoudtechnisch);
• het voeren en beheren van een grafregister en een financiële administratie
• het uitvoeren van het recht op begraven casu quo het ruimen van graven;
• het opstellen van de jaarlijkse begroting, de jaarrekening en een meerjarenraming;
• het verantwoord beheer van de diverse bank - en spaarrekeningen

B. Gelden verwerven
• Het opgebouwd vermogen per 01-08-2016 is op te vragen bij onze penningmeester, de heer G. van Uythoven, e-mail: penningmeester.spbh@pgheeze.nl
• Graf en onderhoudsrechten (momenteel € 1.500 per graf voor 30 jaar)
• Verlengingsrechten (momenteel € 500 per 10 jaar)
• Schenkingen, erfstellingen en legaten (allen tot 01-05-2016 via de Protestantse kerk)
• Alle andere baten

C. Beheer vermogen
• Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
• Het bestuur van de stichting is verplicht van haar vermogenstoestand zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
• Elk jaar stelt het bestuur een begroting vast voor het eerstvolgende boekjaar en zendt deze vóór 1 oktober van het lopende jaar ter goedkeuring aan de Kerkenraad.
• Elk jaar stelt het bestuur een jaarrekening over het aflopen jaar vast en legt deze vóór een april ter goedkeuring voor aan de Kerkenraad.
• De penningmeester stelt jaarlijks een meerjarenraming op en wel steeds voor de eerst komende dertig jaar, dit gelijk aan de duur van de grafrechten
• Het vermogen wordt over diverse bankrekeningen verspreid. Daarvan wordt ongeveer 95% op diverse spaarrekeningen gezet en worden er deposito’s aangekocht.

D. Besteding vermogen

• Het vermogen wordt in zijn geheel aangewend om huidige en toekomstige verplichtingen, zowel voor begrafenissen, het onderhoud en het beheer van het kerkhof, steeds voor de duur van de eerstkomende 30 jaar te waarborgen.
• Er wordt aan het bestuur, alsmede aan de vrijwilligers, geen salaris of andere persoonlijke tegemoetkoming in de kosten uitbetaald.
• De stichting heeft geen winstoogmerk, de ontvangen rente is ter afdekking van de inflatie, waarbij de gehanteerde tarieven de nul lijn in evenwicht dient te houden.
• Bij een eventuele liquidatie van de stichting, vloeit het opgebouwd vermogen in zijn geheel terug aan de Protestantse Gemeente te Heeze.

E. Verkorte staat van baten en lasten.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

 

Begroting 2021

Jaarrekening 2020

Begroting 2020

Jaarrekening 2019

Begroting 2019

Jaarrekening 2018

Begroting 2018

Jaarrekening 2017

Inkomsten

Begravingen algemene

-

€ 100

-

€ 200

€ 580

€ 644

€ 580

-

Begravingen kerk

€ 1.400

€ 2.514

€ 1.400

€ 2.520

€ 1.400

€ 1.328

€ 1.400

€ 778

Grafrechten en onderhoud

€ 4.100

€ 6.650

€ 4.100

€ 4.400

€ 4.100

€ 6.400

€ 4.100

€ 2.350

Giften

€ 200

€ 120

€ 200

€ 120

€ 200

-

€ 200

€ 120

Renteinkomsten

€ 1.026

€ 1.006

€ 983

€ 1.154

€ 1.147

€ 1.159

€ 1.153

€ 1.481

Overige inkomsten

-

-

-

-

Totaal

€ 6.726

€ 10.390

€ 6.683

€ 8.394

€ 7.427

€ 9.531

€ 7.433

€ 4.729

Uitgaven

Administratiekosten

€ 40

€ 25

€ 40

€ 44

€ 40

-

€ 40

-

Bankkosten

€ 140

€ 119

€ 140

€ 119

€ 140

€ 120

€ 140

€ 131

Benzine en olie

€ 160

€ 51

€ 160

-

€ 160

€ 137

€ 160

€ 217

Bloemen en planten

€ 250

€ 187

€ 250

€ 204

€ 250

€ 240

€ 250

€ 560

Gereedschappen

€ 50

€ 74

€ 50

-

€ 50

€ 36

€ 50

€ 72

Machines

-

€ 725

€ 1.000

-

-

€ 125

Onh machines

€ 300

€ 13

€ 300

€ 195

€ 300

€ 333

€ 300

-

Diversen

€ 400

€ 459

€ 400

€ 2.553

€ 400

€ 1.139

€ 400

€ 2.466

Onkostenvergoedingen

€ 800

€ 823

€ 100

€ 113

€ 100

€ 144

€ 100

€ 203

Vrijwilligers

€ 400

€ 376

€ 400

€ 319

€ 400

€ 288

€ 400

€ 519

Graven graven/dichten

€ 1.300

€ 3.276

€ 1.300

€ 2.082

€ 1.300

€ 1.247

€ 1.300

€ 478

Totaal

€ 3.840

€ 6.128

€ 4.140

€ 5.629

€ 3.140

€ 3.684

€ 3.140

€ 4.770

Resultaat

€ 2.886

€ 4.262

€ 2.543

€ 2.765

€ 4.287

€ 5.847

€ 4.293

-€ 41

 

6. Bestuurssamenstelling:
Het bestuur bestaat per 1 juli 2016 uit 5 personen, te weten:
Voorzitter: Frans Keizer
Secretaris: Frans Keizer (a.i.)
Penningmeester: Geert van Uythoven
Bestuurslid Jaap Boogaard
Commissaris: Theo Foliant
Commissaris: Aly Verhoeve

7. Beloningsbeleid:
De Stichting kent bestuursleden en een onderhoudsgroep die zowel de (administratieve) organisatie, het onderhoud van de begraafplaats alsmede de werkzaamheden rond het begraven uitvoeren. Al deze genoemde personen krijgen hiervoor een onkostenvergoeding.

Daar al deze genoemde personen besloten hebben om deze vergoeding als gift aan de organisatie (SPBH) te willen doneren, zal conform de daarvoor geldende regelgeving van de belastingdienst dit administratief tegen elkaar worden weggestreept, met inachtneming van het wettelijk vastgesteld maximum qua vergoeding.

De desbetreffende personen krijgen hier een bewijs van (met kenmerk ANBI RSIN nr: 856.530.177), welke door de secretaris van de stichting jaarlijks in januari verstrekt zal worden.