A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Protestantse gemeente Heeze c.a. te Heeze
RSIN/Fiscaal nummer: 824128655
KVK-nummer 41087765
Website adres: www.pgheeze.nl
E-mail: pgcentrum@pgheeze.nl
Adres: Julianalaan 1  
Postcode: 5591 GA  
Plaats: Heeze  
Postadres: Julianalaan 1  
Postcode: 5591 GA  
Plaats: Heeze  

De Protestantse gemeente te Heeze is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Heeze. Aan deze kerkelijke gemeente is de Stichting Protestants Gemeentecentrum verbonden.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de stichting wordt door de kerkenraad benoemd. In onze gemeente telt het bestuur van de stichting 3 leden.

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en het gebouw van de stichting. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Het Protestants Gemeentecentrum biedt een ontmoetingsplaats voor de kerkelijke activiteiten van de Protestantse Gemeente Heeze. Daarnaast kan de zaal ook door gemeenteleden of door externe partijen gehuurd worden.

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden in het Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

E. Beloningsbeleid.

Leden van de stichting ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.

Het bestuur van de stichting heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van het gebouw en de inventaris. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Zij leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de gemeenteleden en aan de kerkenraad.

Ook vindt u op de website een overzicht van de activiteiten in de huidige periode.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het werk vertoont een grote mate van continuïteit. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting. 

Lasten

begroting 2023

rekening 2022

begroting 2022

 

   

Bankkosten

 €          225,00

 €          218,60

 €          200,00

Representatie

 €          100,00

 €            50,00

 €          100,00

Overige kosten (o.a. promotie centrum)

 €            25,00

 €                 -  

 €            25,00

Aansprakelijkheidsverzekering

 €          120,00

 €          109,59

 €          120,00

Inboedelverzekering

 €            35,00

 €            28,73

 €            85,00

WOZ belasting

 €          650,00

 €          632,00

 €          650,00

waterschapslasten

 €            40,00

 €            34,88

 €            40,00

schoonmaakkosten

 €          750,00

 €          698,78

 €          600,00

Tuinonderhoud

 €                 -  

 €                 -  

 €                 -  

Bijdrage VvE

 €        4.500,00

 €        3.581,40

 €        3.250,00

Groot onderhoud 1

 €        1.000,00

 €      11.645,12

 €      12.000,00

Diverse aanschaffingen inventaris

 €          100,00

 €            25,74

 €          100,00

Klein onderhoud

 €          100,00

 €                 -  

 €          100,00

afdracht BTW

 €                 -  

 €                 -  

 €                 -  

 

   

subtotaal lasten   

 €       7.645,00

 €     17.024,84

 €     17.270,00

Resultaal exploitatie   

 €          205,00

 €      -5.598,40

 €      -9.920,00

 

   

Totaal exploitatie    

 €        7.850,00

 €      11.426,44

 €        7.350,00

 

Baten

begroting 2023

rekening 2022

begroting 2022

 

   

rente spaarrekening

 €                 -  

 €              5,74

 €                 -  

verhuur

 €        5.000,00

 €        6.550,00

 €        4.500,00

bijdrage PG Heeze

 €        2.500,00

 €        2.500,00

 €        2.500,00

collecten

 €          200,00

 €          222,45

 €          150,00

giften

 €                 -  

 €        2.001,65

 €                 -  

steuntje in de rug

 €          150,00

 €          146,60

 €          200,00

teruggave BTW

 €                 -  

 €                 -  

 €                 -  

eenmalige baten

 €                 -  

 €                 -  

 €                 -   

 

   

subtotaal baten   

 €       7.850,00

 €     11.426,44

 €       7.350,00

 

   
 

 €        7.850,00

 €      11.426,44

 €        7.350,00