A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Protestantse gemeente Heeze c.a. te Heeze
RSIN/Fiscaal nummer: 824128655
Website adres: www.pgheeze.nl
E-mail:
Adres: Julianalaan 1
Postcode: 5591 GA
Plaats: Heeze
Postadres: Julianalaan 1
Postcode: 5591 GA
Plaats: Heeze

De Protestantse gemeente te Heeze is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Heeze.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 9 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u aan op de website.

Ook vindt u op de website een overzicht van de activiteiten in de huidige periode.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Baten en lasten van de Protestantse Gemeente Heeze c.a.

 

    begroting 2018 jaarrek 2018 begroting 2019 jaarrek 2019 begroting 2020 jaarrek  2020 begroting 2021
BATEN                
opbrengsten bezit          16850 16590 22100 25755,59 25400 24780 26500
rente etc   6000 4279,95 4000 3878,88 2000 3908 1000
bijdragen leden   51100 72684,88 50100 56640,27 55000 53120 51620
doorzendcollecten   750 921,45 750 894,42 800 1241 600
subsidie en overige baten   3706 3118,13 0   4477 4477 4477
Totaal   78406 97594,41 76950 87169,16 87677 87526 84197
                 
LASTEN                
pastoraat   62150 65084,84 66800 64878,56 68800 68006 68200
kerkdiensten   2200 2047,78 2000 1772,65 2200 1302 2000
bijdragen andere organen   6700 6705,12 6850 6860,87 6850 7349 7350
lasten kerkgebouw   7000 9345,74 6900 11858,71 9050 9871 14100
salarissen   2800 2870 3400 2900 3100 2025 3000
lasten beheer en administratie   3000 3010,37 2500 2462,42 3000 2700 2800
bankkosten en rente   450 482,19 600 534,6 500 484 500
overige lasten   1500 41754,28 2500 15744,64 3900 4917 1000
doorzendcollecten   750 913,25 750 894,42 800 1295 600
Totaal   86550 132213,57 92300 107906,87 98200 97949 99550
                 
Resultaat   -8144 -34619,16 -15350 -20737,71 -10523 -10423 -15353
                 
    78406 97594,41 76950 87169,16 87677 87526 84197

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

     

Jaarrekening

2017

Begroting 2018

BATEN

         

opbrengsten bezit      

17296,16

 

16850

Rente etc.

   

7846,89

 

6000

           

bijdragen leden

 

57388,27

 

51100

subsidie en overige baten

3107

 

3706

Totaal

   

85638,32

 

77656

           

LASTEN

         

pastoraat

   

51086,86

 

62150

kerkdiensten

 

2558,93

 

2200

bijdragen andere organen

6955,36

 

6700

lasten kerkgebouw

 

21098,72

 

7000

salarissen

 

3098,32

 

2800

lasten beheer en administratie

2261,41

 

3000

bankkosten en rente

519,58

 

450

overige lasten

 

1066,75

 

1500

Totaal

   

88645,93

 

85800

           

Resultaat

   

-3007,61

 

-8144