De Strabrechtse Raad van Kerken is een lokaal samenwerkingsverband tussen de RK parochie Sint Nicasius (Geldrop – Mierlo – Heeze – Leende – Sterksel), de PKN Gemeente Geldrop – Mierlo en de PKN Gemeente Heeze c.a. (Heeze – Leende – Sterksel – Maarheeze – Soerendonk).

Dit jaar bestaat de Strabrechtse Raad van Kerken (Voorheen Raad van Kerken Geldrop-Mierlo) 25 jaar. Een goed moment om informatie over de Raad op de website te zetten.
Achtereenvolgens komt er informatie over:
1. de huidige activiteiten,
2. de oprichting
3. een overzicht van de afgelopen 25 jaar.

1. Huidige bijeenkomsten en activiteiten
De Raad komt gemiddeld 4 keer per jaar bij elkaar.
De agenda behelst de gezamenlijke vieringen en specifieke activiteiten.
Er vinden 3 oecumenische vieringen per jaar plaats:
- De Week voor het Gebed van de Eenheid in januari
- De vesperdienst in de geest van Taizé op de maandag in de Stille/Goede week
- De Willibrordzondag in november
Elke bijeenkomst vindt er bezinning plaats over opvallende oecumenische artikelen in kranten en tijdschriften. Het wordt door 1 van de leden voorbereid. Ook wordt er gesproken over het bijwonen van bijzondere bijeenkomsten, zoals die van de landelijke Raad van Kerken en de Focalare-beweging. Activiteiten, zoals de gezamenlijke fietstocht langs de kerken in de kerken binnen de Nicasiusparochie en het oecumenisch bijbel lezen komen aan de orde.

2. De oprichting van de Raad van Kerken Geldrop-Mierlo
Op zondag 5 november 1995 werd de Raad opgericht met een feestelijke viering van Schrift en Tafel in ’t Kruispunt. De uitnodiging aan de leden van het Parochiebestuur, de Parochievergadering, de leden van de Kerkenraad van de Evangelische Gemeenschap en de dominees en pastoors van Geldrop en Mierlo was ondertekend door ds. N.K. Elkerbout (voorzitter) en pastoor A. M.G. Geraedts (secretaris).

De achtergrond van de oprichting was de oecumene een breder draagvlak te geven dan alleen pastores en dominees.
De Raad wilde starten met 3 secties: vieringen, diaconaat en catechese. Bij een evaluatie in 1998 blijkt dat alleen de sectie vieringen van de grond is gekomen. De bemensing, ook door te weinig echte interesse, was een hier o.a.de oorzaak van.

3. Overzicht van opvallende onderwerpen en activiteiten van de afgelopen 25 jaar
- (Vakantie-) Folder voor belangstellenden en toeristen over de vieringen die in onze regio gehouden worden.
- WMO
- Gebedsmarathon
- Jeugd-Alpha cursus
- Herdertjestocht
- Gezamenlijke meditatieavonden
- Aandacht voor jongeren
- Informatie over de wederzijdse activiteiten
- Schuldhulpmaatje
- Maatschappelijke stage
- The Passion
- Vesperdiensten in de Week voor het gebed van de Eenheid
- Tijdstip oecumenische vieringen
- Fusie tot Nicasiusparochie
- Nieuwe leden in de Raad vanuit hele gebied
- Nieuwe naam Raad van Kerken Geldrop-Mierlo
- Betekenis van de grote Nicasius-parochie voor de Raad
- De ervaringen tijdens de Pelgrimswandelingen
- Het organiseren van oecumenische fietstochten om kerken in de gehele regio van de Strabrechtse Raad te leren kennen .
- Zang van (gospel-)koren, tijdens de fietstochten in de deelnemende kerken
- Inhoudelijke verdieping o.a. over:
  o Artikel over de toekomst van de oecumene door Bisschop de Korte
  o Artikel van Hendro Munsterman : Actief antwoorden;
  o Artikel van de vorige Paus Benedictus geschreven in 1969:
  o Een herontdekking van de kerk als het huis van de mens
  o Over “Klooster in de Cloud”, Het centrum van PKN Nederland houdt dagelijks vieringen, die ook digitaal te volgen zijn
  o N.a.v. een Duits rapport: “Oecumenisch rond de tafel van de heer, waarom niet?”
  o Eucharistie en Avondmaal
  o De betekenis van Maria
  o Geloofsbiografieën leden
  o tips over de oecumene bij het vertrek van ds. Ineke Bakker

Veel mensen zijn actief betrokken geweest bij de Raad.
Om het risico te vermijden namen te vergeten.
nu alleen de huidige leden van de Raad:

Diaken Henri van Leuken (RK)
Ad van Haandel uit Geldrop (RK)
Bas Cuppen uit Mierlo (RK)
Ans van de Kerkhof uit Heeze (RK)
Ds. Jan-Hendrik Kip (PKN)
Roel van den Bosch uit Heeze (PKN) secretaris
Hendriet de Feijter uit Geldrop (PKN) voorzitter

De vertegenwoordiger namens de Protestantse Gemeente Heeze c.a. is de heer Roel van den Bosch. Informatie: